Team members : Hakhamanesh Mashayekhi, Manouchehr Rabiei, Sina Askarinezhad, Darioush Nazarinasab, Masoud Talebi, Ehsan Kashani, Aras Sheikhi